Lokaal werk

Onze speerpunten

1. Financiën: meer met minder

N-VA wil dat Lede een financieel gezonde gemeente blijft, zodat we aan de uitdagingen die op ons afkomen, zoals de pensioenlast, een antwoord kunnen bieden. N-VA kant zich in ieder geval tegen bijkomende belastingen. De opcentiemen onroerende voorheffing (1300) en de aanvullende personenbelasting (7.5%) blijven behouden. Het spreekt voor zich dat de begroting in elk geval in evenwicht en sluitend dient te zijn.

Meer dan ooit is er nood aan een zuinig beleid. Dit kan door een verstandige aanpak van de personeelsuitgaven en te besparen op de werkingskosten van het schepencollege, de gemeenteraad en de commissievergaderingen. Politici dienen immers het voorbeeld te geven.

2. Grote dossiers deblokkeren

Tijdens de afgelopen bestuursperiode is gebleken dat nogal wat grote dossiers zijn vastgelopen of gewoonweg niet werden uitgevoerd. De belangrijkste daarvan is de heraanleg van de Markt. Nochtans werden talloze commissievergaderingen gewijd aan dit belangrijk dossier waarbij een consensus werd bereikt. Onenigheid tussen de meerderheidspartijen heeft ervoor gezorgd dat er nog steeds geen begin is gemaakt met de uitvoering. N-VA pleit daarom voor inspraak van de Ledenaar via een openbare vergadering. De omgeving van het Marktplein dient volledig herdacht te worden.

Ongetwijfeld een van de grootste miskleunen van de afgelopen decennia in onze gemeente is de manier waarop werd omgesprongen met het dossier Markizaat (Domein Mesen). Wat betreft de invulling voor wat (gedeeltelijk) behouden kan blijven op de site pleit N-VA alvast voor een tentoonstellingsruimte en een toerismebureau.

3. Openbare werken

Lede scoort slecht wat betreft de kwaliteit van onze wegen. Een optimale coördinatie en communicatie bij wegenwerken is essentieel om de uitvoering zo vlot mogelijk te realiseren. De afgelopen jaren is er teveel geknoeid met alle gevolg van dien voor onze inwoners: zelfstandigen, zaakvoerders en andere bewoners uitten hun ongenoegen over gebrekkige informatie of over het feit dat ze plots voor voldongen feiten werden geplaatst. De nieuwsbrief ‘wegenwerken’ en de publicatie ‘Lede Informeert’ van het gemeentebestuur zijn ongetwijfeld goede en nuttige initiatieven maar kunnen enerzijds niet iedereen bereiken en lopen anderzijds sowieso achter de feiten aan. Ook als er werken worden uitgevoerd door nutsmaatschappijen dient er een glasheldere afstemming te zijn met de bevoegde diensten van het gemeentebestuur. Daarom pleit N-VA Lede voor het opstellen van een inventaris van noodzakelijke werken aan onze wegen, fiets- en voetpaden die stelselmatig wordt geactualiseerd. Daarnaast moeten burgers en handelaars tijdig geïnformeerd worden over de duur en aard van de werken, en over de bereikbaarheid van de handelszaken.

Overigens is het absoluut noodzakelijk om bij de heraanleg van wegen, bij nieuwbouwprojecten of bij de inplanting van grootschalige infrastructuur het debat over parkeerplaatsen te objectiveren aan de hand van een duidelijke meting van behoeften.

Tenslotte vinden we het ook belangrijk dat er niet enkel oog is voor wat zich boven de grond bevindt, maar ook ondergronds. Er zal moeten geïnvesteerd worden in een goed rioleringsnetwerk zodat straten, die nu overstromen bij elke fikse regenbui, niet meer blank staan.

4. Veiligheid: kerntaak van de overheid

Veiligheid is een legitieme basisbehoefte voor alle burgers. Alleen in een veilige omgeving kan men andere activiteiten ontwikkelen, zoals wonen, werken, winkelen en ontspannen. De veiligheid verhoogt wanneer er meer sociale controle is. Een goede openbare verlichting en een degelijk onderhoud van het openbaar domein versterken die sociale controle. N-VA pleit voor een doorgedreven aanpak van onder meer de diefstallenplaag in onze gemeente door het gebruik van veiligheidscamera’s en goede afspraken met de omliggende politiezones. Vormen van overlast die door het gerecht niet worden vervolgd kunnen efficiënt worden bestreden door een goede toepassing van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (G.A.S.), met name het bestrijden van sluikstorten is een prioriteit.

Voor de N-VA moet de politie zich op haar kerntaken kunnen concentreren: de efficiënte bestrijding van de criminaliteit en overlast en de handhaving van de openbare orde. Dit houdt in dat de politie ontlast wordt van overbodige administratieve formaliteiten. Oneigenlijke politietaken worden zo nodig doorgeschoven of uitbesteed aan externe (publieke of private) partners.

Verkeersveiligheid blijft een belangrijke bekommernis van de burger. Een doeltreffende en correcte verkeershandhaving (verkeerscontroles) maakt daarvan een wezenlijk onderdeel uit.

De wijkinspecteur is bij uitstek de antenne die de ergernis over overlast oppikt en signaleert aan de gemeente. De politie dient zichtbaar aanwezig te zijn in de wijken en aanspreekbaar te zijn voor de bevolking.

De brandveiligheid is gebaat bij een meer actieve betrokkenheid van de bevolking zelf (het concept Community Fire Safety). De gemeente en de brandweer stimuleren daarom de inbreng van de burger in de eigen fysieke veiligheid door concrete maatregelen en acties (bijvoorbeeld door huisbezoeken van brandweer, het plaatsen van rookmelders, voorlichting over brandveiligheid aan speciale doelgroepen, … )

5. Cultuur & Jeugd

Cultuur brengt mensen samen en draagt bij tot hun verbondenheid, participatie, sociale competentie en ontwikkeling. N-VA pleit voor een coherent cultuurbeleid en wil inzetten op het nieuwe Gemeenschapscentrum ‘De Volkskring’ als spil van het cultuurbeleid in onze gemeente zonder de deelgemeenten daarbij te vergeten, met andere woorden: de mensen niet alleen naar cultuur brengen, maar ook cultuur naar de mensen brengen in samenspraak met de cultuurverenigingen. Ook jeugdverenigingen dienen vlot toegang te hebben tot onze gemeentelijke infrastructuur.

6. Ruimte voor ondernemen in Lede

N-VA pleit voor een E-loket voor ondernemers om hen te begeleiden inzake bedrijfshuisvesting, steunmaatregelen en attesten, premies, vergunningen en andere reglementering. Tevens is er nood aan een vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen. Een goede invulling van de KMO-zone Heiplas kan meer werk in eigen streek garanderen.

7. Zwakke weggebruikers

N-VA zet in op een beter onderhoud van onze voet-, fiets- en wandelpaden. Nieuwe investeringen zijn hier noodzakelijk om onze achterstand, die in tal van enquêtes opduikt, weg te werken. Ook onze trage wegen mogen niet worden vergeten. Lede heeft enkele mooie wandelpaden die voor onze gemeente ook een toeristische troef kunnen zijn.

8. Sociaal beleid

N-VA vraagt aandacht voor het activeringsbeleid voor leefloongerechtigden en personen die andere vormen van sociale bijstand genieten. De steun moet gekoppeld worden aan duidelijke engagementen inzake taalkennis, werkbereidheid en het schoollopen van de kinderen. Het OCMW moet een springplank zijn, geen hangmat. Een job biedt immers de beste sociale bescherming. In de volgende legislatuur moet meer werk worden gemaakt van de samenwerking tussen OCMW en gemeente inzake sociaal beleid. N-VA pleit tevens voor een versterkt seniorenbeleid met een seniorencoördinator die als gekwalificeerd ambtenaar de bevoegde schepen bijstaat en fungeert als permanent aanspreekpunt voor onze senioren.