Besluit niet-gunning assistentiewoningen vernietigd

Op 28 juni 2019, over deze onderwerpen: N-VA Lede, OCMW & Sociale Zaken
Assistentiewoningen Lede 2

N-VA krijgt gelijk van gouverneur na klacht

Gemeentebestuur moet huiswerk opnieuw maken

De Leedse coalitie van CD&V, Groen en De Coöperatie wordt op de vingers getikt door de gouverneur van Oost-Vlaanderen na een klacht van N-VA over de niet-gunning van 48 assistentiewoningen. Reden: het achterhouden van een cruciale nota. Die niet-gunning is nu vernietigd omdat het gemeentebestuur de wet (concreet: decreet lokaal bestuur) heeft geschonden.

Wat is er gebeurd?

Op de OCMW-raad van 21 maart 2019 besliste de OCMW-raad meerderheid tegen oppositie om het dossier van de assistentiewoningen, dat al vele jaren aansleepte en eind 2018 eindelijk op punt stond om te worden goedgekeurd, in de prullenbak te gooien. Daarmee werd, zonder enig alternatief in het vooruitzicht te stellen, 80.000 euro aan studiekosten weggegooid. Om nog maar te zwijgen van de vele werkuren die dit dossier bevat.

N-VA was van oordeel dat dit een ijzersterk dossier was, dat overigens tot april 2018 unaniem werd goedgekeurd door alle partijen, inclusief CD&V.
Om deze beslissing te motiveren verwees het gemeentebestuur naar een nota van studiebureau Probis. Deze nota zat echter niet in het dossier en werd achtergehouden. De bewuste nota werd eind vorig jaar immers op persoonlijke vraag van de burgemeester besteld, niet door het OCMW-bestuur. De reden daarvoor was dat de CD&V een reden zocht om dit dossier van hun toenmalige coalitiepartner, Open VLD die de OCMW-voorzitter leverde, te kelderen.

Wat zegt de gouverneur?

De gouverneur geeft N-VA nu gelijk als wij stellen dat de nota van Probis doorslaggevend is in de argumentatie van het gemeentebestuur om de niet-gunning te rechtvaardigen en het onaanvaardbaar is dat deze ontbreekt in het dossier:

“Dossiers moeten inhoudelijk gestoffeerd zijn. Zij moeten alle stukken bevatten die op het agendapunt betrekking hebben en moeten de raadsleden toelaten een beeld te krijgen van alle belangrijke elementen die van invloed kunnen zijn op de te nemen beslissing. Het ontbreken van dergelijke elementen in de ter inzage gelegde dossiers, en a fortiori het ontbreken van enig dossier met betrekking tot een geagendeerd punt, hebben zelfs tot gevolg dat de gemeenteraad geen rechtsgeldige beslissing zal kunnen nemen over dat punt. Een besluit dat genomen werd met miskenning van het wettelijk inzagerecht van de raadsleden is dan ook vatbaar voor vernietiging.

Er bestaat geen twijfel over dat de studie van Probis een essentieel document was om te beraadslagen over het agendapunt. De beslissing tot niet-gunning van de opdracht is immers o.m. gesteund op het advies van Probis. De nota had deel moeten uitmaken van het dossier voor de raadsleden.

Het bestreden besluit schendt bijgevolg de artikelen 20, tweede lid en 74 van Decreet over het lokaal bestuur.”

Wat nu?

“De beslissing van de gouverneur betekent dat het gemeentebestuur zijn huiswerk opnieuw moet maken. Het gemeentebestuur heeft het recht om de assistentiewoningen niet te realiseren. Dat is een politieke keuze, weliswaar een zeer slechte keuze voor de inwoners van Lede, in het bijzonder voor onze senioren. Maar ze zijn wel verplicht om op een correcte manier de beslissing te nemen en mogen op geen enkele wijze informatie achterhouden voor de raadsleden,” aldus N-VA-fractievoorzitter An Van Wesemael.

“Veel heeft te maken met de wijze waarop dit gemeentebestuur functioneert. Ze zijn het slachtoffer van hun eigen arrogantie. Indien ze hadden geluisterd naar onze constructieve kritiek, dan was onze klacht niet nodig geweest. Helaas merken we dat deze meerderheid het niet te nauw neemt met het inzagerecht van de raadsleden. ‘Macht is recht’, is hun devies. Dat motiveert ons echter alleen maar meer om strikter toe te zien op wat deze meerderheid in zijn schild voert,” zegt raadslid Jan Lievens.

“Wat heeft deze meerderheid nu eigenlijk al gedaan?”, vraagt An Van Wesemael zich af. “Welk sociaal beleid wil deze meerderheid voeren? Men schrapt een belangrijk project zoals de assistentiewoningen zonder zicht op het grotere plaatje. Door deze beslissing van de gouverneur moet het gemeentebestuur het dossier opnieuw voorleggen aan de gemeenteraad. We hopen dat het dit keer correct en gemotiveerd zal gebeuren. Wij zullen onze argumenten opnieuw op tafel leggen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is