Geen inspraak, geen visie, geen masterplan

Op 19 december 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, N-VA Lede

N-VA zwaar ontgoocheld in meerjarenplan

Vanavond boog de gemeente- en OCMW-raad van Lede zich over het langverwachte meerjarenplan 2020-2025. Langverwacht omdat het gemeentebestuur van CD&V, Groen en De Coöperatie tegen hun eigen belofte in geen bestuursakkoord voorlegde aan het begin van de legislatuur. Het was dus wachten op de inhoud tot het einde van het eerste jaar van deze nieuwe bestuursperiode.

Geen inspraak

Dat brengt ons meteen bij het eerste punt van kritiek: de meerderheid heeft op geen enkel moment inspraak voorzien voor de raadsleden, laat staan dat er van burgerparticipatie sprake was. Nochtans onderschrijft men in het meerjarenplan volmondig het nut daarvan. In de realiteit is er geen enkele inspraak georganiseerd. En dat terwijl het Decreet Lokaal Bestuur de opdracht geeft om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken.

Geen visie

Het bestuur pakt uit met 19 miljoen euro investeringen verspreid over 107 acties. Dat is echter een mager beestje voor een gemeente met 18.449 inwoners, een aanvullende personenbelasting van 7,9% en 945 opcentiemen op de onroerende voorheffing. Uit onze analyse blijkt echter dat de financiering ruim 4 miljoen euro tekort komt. Er zijn 2 prioritaire en 27 niet-prioritaire acties zonder financiële gegevens. 27% van de acties in het meerjarenplan hebben dus geen financiering. Het geheel hangt als los zand aan elkaar waaruit geen enkele visie spreekt.

Masterplan klinisch dood

De olifant in de kamer is het masterplan voor de gemeentehuissite. Fase 1, 2 en 3 – goed voor 7,2 miljoen euro – die deze legislatuur zouden worden gerealiseerd, zijn nergens te bespeuren in de acties. Dan is er maar een conclusie mogelijk: het masterplan is klinisch dood. Werd ons het afgelopen jaar niet voorgehouden door deze meerderheid dat het alle hens aan dek was om het masterplan te financieren? Daarvoor werden de assistentiewoningen stopgezet, de containers voor de sociale dienst geschrapt, en wordt ons patrimonium uitverkocht.

Rapport

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft N-VA 10 speerpunten naar voor geschoven die prioritair dienden te worden aangepakt in deze bestuursperiode.

Als we het meerjarenplan daarnaast leggen scoort dit gemeentebestuur een dikke buis: 2/10.

  1. Sociaal beleid: voor een betere ondersteuning van de mantelzorg, de uitbouw van een Minder Mobielen Centrale, aandacht voor eenzaamheid en de aanstelling van een seniorenconsulent (ronduit positief)
  2. Veiligheid: met een alert bestuur dat problemen niet wegmoffelt maar aanpakt (niets voorzien)
  3. Omgevingskwaliteit: door het behoud van het landelijk karakter van onze gemeente en een aanpak van de leegstand (onduidelijke beleidskeuzes)
  4. Ontwikkeling van de Markizaatsite tot een aantrekkelijke erfgoedsite met culturele uitstraling en toeristisch potentieel (te weinig middelen)
  5. Dienstverlening aan burgers, verenigingen en ondernemingen: een efficiënte communicatie en een klantgerichte en gebruikersvriendelijke aanpak (te weinig inzetten op digitalisering)
  6. Participatie van de burger: de burger meer betrekken bij het beleid in de overtuiging dat vertrouwen geven ook vertrouwen krijgen inhoudt (onbestaande)
  7. Ondersteuning en versterking van de lokale economie door administratieve vereenvoudiging en digitalisering (een zeer magere 2500 euro/jaar)
  8. De heraanleg en het onderhoud van ons wegennet: een inhaalbeweging is nodig. (onvoldoende investeringen)
  9. Verkeersveiligheid: aandacht voor oversteekplaatsen, onder meer in schoolomgevingen (positief maar deels al beslist beleid)
  10. Financieel beleid: meer aandacht voor een correcte en realistische inschatting van uitgaven en inkomsten (financieel onvolledig)

Conclusie

In dit meerjarenplan is geen visie voor Lede te ontwaren. Het spijt ons dat te zeggen. N-VA had veel liever een meerjarenplan gezien waar we uiteraard een aantal beleidskeuzes kritisch zouden evalueren maar waarmee we aan de slag zouden kunnen gaan. Maar dit is echt ondermaats. We worden daar niet vrolijk van, we zijn diep teleurgesteld. Daarom kunnen wij dit meerjarenplan niet goedkeuren, hier moeten we tegen zijn. Dit verdient Lede niet.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is