Verkiezingsprogramma - Lede landelijk en veilig

N-VA reikt de hand naar diegenen die beter willen. We hebben de ambitie om Lede te besturen. Als de kiezer het mogelijk maakt, treden we toe tot het gemeentebestuur, maar dan wel mét een inhoudelijk sterk bestuursakkoord.

Vanuit onze visie willen we niet alleen werken aan een sterk inhoudelijk bestuur maar tevens inzetten op een nieuwe frisse bestuurscultuur waarbij collegiaal wordt samengewerkt en beslist om de uitdagingen voor de komende jaren aan te gaan.

N-VA wil inzetten op 10 speerpunten:

Sociaal beleid

Voor een betere ondersteuning van de mantelzorg, de uitbouw van een Minder Mobielen Centrale, aandacht voor eenzaamheid en de aanstelling van een seniorenconsulent

Veiligheid

Met een alert bestuur dat problemen niet wegmoffelt maar aanpakt

Omgevingskwaliteit

Door het behoud van het landelijk karakter van onze gemeente en een aanpak van de leegstand

Markizaatsite

Ontwikkeling van de Markizaatsite tot een aantrekkelijke erfgoedsite met culturele uitstraling en toeristisch potentieel

Dienstverlening

Dienstverlening aan burgers, verenigingen en ondernemingen: een efficiënte communicatie en een klantgerichte en gebruikersvriendelijke aanpak

Participatie

Participatie van de burger: de burger meer betrekken bij het beleid in de overtuiging dat vertrouwen geven ook vertrouwen krijgen inhoudt

Lokale economie

Ondersteuning en versterking van de lokale economie door administratieve vereenvoudiging en digitalisering

Onderhoud wegennet

De heraanleg en het onderhoud van ons wegennet: een inhaalbeweging is nodig

Verkeersveiligheid

Aandacht voor oversteekplaatsen, onder meer in schoolomgevingen

Financieel beleid

Meer aandacht voor een correcte en realistische inschatting van uitgaven en inkomsten

Volledig verkiezingsprogramma

Kerntaken

Een lokaal bestuur functioneert op geld dat afkomstig is van burgers en bedrijven; we moeten er dus uiterst omzichtig mee omspringen. Elke euro kan maar één keer worden uitgegeven. Voor de N-VA moet het gemeentebestuur zich dan ook spaarzaam opstellen en duidelijk gefundeerde keuzes maken. De overheid kan niet alles op zich nemen of ondersteunen en kan ook niet iedereen subsidiëren. Waar de private sector een degelijke dienstverlening aanbiedt, moet een lokaal bestuur niet zelf optreden.

Waar een faciliterende rol voldoende is om nieuwe private initiatieven te doen floreren, moet een lokaal bestuur die taak niet naar zich toetrekken. Kortom, de overheid moet zich op haar kerntaken focussen.

Een slanke overheid vermindert niet alleen de belastingfactuur, maar biedt ook de ruimte voor de gemeenschap om zelf initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen. Wat de burger zelf kan, doet de overheid niet noodzakelijk beter of goedkoper.

 

Bestuurskracht en gemeentefusie

De gemeente wordt met meer en complexere beleidsdomeinen geconfronteerd. De lokale besturen dragen bovendien een steeds belangrijkere verantwoordelijkheid om voor maatwerk te zorgen. Voor veel gemeentebesturen stelt dit een probleem: hun bestuurskracht, d.w.z. hun bestuurlijke en organisatorische capaciteit, is niet langer aangepast om een antwoord te bieden op de vragen en uitdagingen die op hen afkomen. Voor de N-VA is er een duidelijke noodzaak om de bestuurskracht van onze gemeente te versterken. Alleen zo kan de dienstverlening kwalitatief en betaalbaar blijven.

N-VA wil onderzoeken of een fusie met een of meerdere van onze omliggende gemeenten kan bijdragen tot een meer efficiënt lokaal bestuur door de schaalvoordelen die hierdoor ontstaan. Als in de toekomst verplichte fusies op ons afkomen kunnen we maar beter goed voorbereid zijn en zelf kiezen met wie we fuseren.

 

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Het huidige gemeentebestuur formuleerde voor het beleid van 2013-2019 slechts één prioritaire beleidsdoelstelling: de heraanleg en het onderhoud van ons wegennet. Dat getuigde niet alleen van weinig ambitie maar is ook weinig democratisch. “Als een bestuur een te klein aantal prioritaire beleidsdoelstellingen opneemt, bemoeilijkt het de democratische werking van de gemeenteraad,” stelde de Vlaamse regering.

N-VA formuleert minimum vier prioritaire beleidsdoelstellingen:

 1. heraanleg en het onderhoud van ons wegennet – want een inhaalbeweging is nodig
 2. de dienstverlening aan de burger
 3. de ondersteuning van de lokale middenstand
 4. de ondersteuning van het verenigingsleven

 

Vlaamse identiteit

Lede is een Vlaamse gemeente met een eigen identiteit. N-VA wil deze identiteit bewaren door ons landelijk karakter veilig te stellen. We willen ook investeren in de zorg voor ons erfgoed.

 • De gemeente voorziet logistieke en financiële ondersteuning voor de 11 juliviering zodat deze kan uitgroeien tot een jaarlijkse viering die naam waardig.
 • We nemen maatregelen om het Nederlandstalig karakter en de eigen identiteit van onze gemeente in de verf te zetten (bvb. straatnaamborden met erfgoedkundige verwijzingen, lokaal dialect enz.)

 

Financieel beleid

 • Geen belastingverhoging
 • Vertalen van onze visie op gemeentelijk beleid in realistische en haalbare doelstellingen.
 • Meer aandacht voor een correcte en realistische inschatting van uitgaven en inkomsten
 • Sensibiliseren van technische en administratieve diensten
 • Geen systematisch doorschuiven van investeringsuitgaven, waardoor het resultaat van het jaar wordt opgesmukt.
 • Klare en eerlijke cijfers. Het financieel beleid van Lede wordt nu al geconfronteerd met toegenomen pensioenlasten.
 • Subsidiestromen naar de gemeente optimaliseren en op lange termijn bekijken
 • Efficiënte inzet van de middelen
 • Een consequent uitgavenbeleid

 

Ruimtelijke Ordening

We zetten in op omgevingskwaliteit:

 • N-VA wil een langetermijnvisie ontwikkelen waarbij het behoud van het landelijk karakter wordt nagestreefd.
 • Kernversterking en een efficiënter ruimtegebruik staan centraal
 • We nemen ook maatregelen om de leegstand efficiënt aan te pakken
 • De woonuitbreidingsgebieden worden niet aangesneden

 

Openbare werken

Werken aan het openbaar domein zijn noodzakelijk voor een betere veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van straten en kernen:

 • Bij openbare werken pleiten we voor een evenwicht tussen de noodzaak van de werken en het beperken van de hinder. Het uitgangspunt is hoe dan ook duidelijk: we beperken de hinder tot een minimum. Zo creëren we een draagvlak voor noodzakelijke werken.
 • De heraanleg en het onderhoud van ons wegennet: een inhaalbeweging is nodig. Hierbij wordt een prioriteitenlijst opgesteld
 • Strikte(re) controle op uitvoering van vergunde werken binnen een redelijke termijn

 

Veiligheid

 • N-VA hecht veel belang aan de rol en perceptie van de burgemeester inzake veiligheid
  • Brandweer dient te worden toegevoegd aan de bevoegdheden van de burgemeester
 • We zetten verder in op camerabewaking:
  • ANPR-camera’s (mobiel) op het grondgebied van de gemeente en in samenspraak met politiezone Erpe-Mere/Lede (ANPR = Automatische nummerplaatherkenning)
 • De uitbouw van een cameraschild is cruciaal:
  • Nadrukkelijke focus op afstemming met omliggende politiezones PZ Aalst, PZ Dendermonde, PZ Haaltert-Denderleeuw, PZ Zottegem-Herzele-Sint-Lievens-Houtem & PZ Wetteren-Laarne-Wichelen.
  • Achterpoortjes sluiten: gemeentegrens Wetteren/Smetlede (Oud-Smetlede)
 • We onderzoeken de inzet van beveiligingscamera’s op gevoelige publieke locaties zoals bvb. de Markizaatsite
 • Sterke ondersteuning van het politiekorps inzake uitrusting
 • Heropwaardering van de functie van wijkagent

 

Verkeersveiligheid

Het onderhoud en verbeteren van de wegeninfrastructuur is een belangrijke factor in het nastreven van verkeersveiligheid: niet alleen het wegdek maar ook de voet- en fietspaden dienen worden aangepakt.

N-VA zet in op:

 • Veilige oversteekplaatsen, vooral in schoolomgevingen
 • Fietspaden verbinden (de zogenaamde ‘missing links’ oplossen)
 • Maximale aanleg van fietspaden (Ommeganglaan, Hoogstraat)
 • Wegeninfrastructuur aanpassen aan 50 km/u

 

Jeugdbeleid

 • We voorzien subsidies voor de jeugdverenigingen bij activiteiten en evenementen
 • Veiligheid aan de schoolpoorten is prioritair door middel van:
  • Zoen- en vroemzones
  • Inzet gemachtigde toezichters
 • We ondersteunen jeugdorganisaties bij evenementen en fuiven inzake communicatie
 • Opwaardering van de jeugdraad als adviesraad
 • Speeltuintjes op het einde van/of in straten (rustpunten/sociaal contact) - ook van toepassing op ouderenbeleid

 

Senioren

 • N-VA gaat voluit voor een integraal seniorenbeleid
 • N-VA wil een seniorenconsulent aanstellen bij de gemeente:
  • Deze zal verantwoordelijk zijn voor het voorbereidend werk en de opvolging van de realisatie van de visie op de seniorenwerking
  • steunpunt voor de gemeentelijke seniorenraad
  • aanspreekpunt zijn voor de seniorenverenigingen en voor de individuele senioren
 • Een betaalbaar aanbod van verzorgingssystemen voor hulpbehoevende senioren
 • Een bijdrage en opvolging om het zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen  te ondersteunen
 • Het aanbod van betaalbare en aangepaste woningen voor senioren ter harte te nemen
 • Het inrichten en stimuleren van een gemeentelijke vrijwilligersdienst voor en door senioren (buurtwerking bredere mantelzorg)
 • Een inclusief seniorenbeleid waarin de verschillende gemeentelijke diensten niet naast mekaar werken maar gecoördineerd inzake activiteiten voor de senioren
 • Een inclusief seniorenbeleid waarbij het bestuur bij het nemen aan elke beslissing zich de vraag stelt welke de invloed ervan kan zijn op de leefwereld van de senioren en waar nodig in overleg gaat met de senioren
 • Het instrument bij uitstek hiertoe is de gemeentelijke seniorenadviesraad die geherwaardeerd moet worden door het bestuur en erkend als volwaardige gesprekspartner

 

Overig sociaal beleid

 • De uitbouw van een Minder Mobielen Centrale
 • Aandacht voor eenzaamheid bij sociaal zwakkeren

 

Participatie van de burger

 • Betere informatie. Als de burger mee wil participeren moet hij eerst en vooral goed geïnformeerd zijn.
  • Daarvoor willen wij de gemeentelijke website gebruiken en naast de agenda’s en beslissingen van de gemeenteraad hier ook de verslagen van de zittingen van het College van Burgemeester en Schepenen hierop kenbaar maken, eveneens als de verslagen van de verschillende gemeentelijke  commissies en adviesraden
 • Voor het nemen van beslissingen de doelgroepen uit de bevolking een advies laten geven.  De bestaande gemeentelijke adviesraden zijn hiertoe het aangewezen instrument
 • Het eerste uur van de gemeenteraadszitting gebruiken om leden van de bevolking vragen te laten stellen waarover de gemeenteraad de discussie kan aangaan
 • De maandelijkse zittingen van de gemeenteraad worden live uitgezonden. Daarvoor gaan we een samenwerking aan met Radio Lede.
 • De rol van de adviesraden wordt opgewaardeerd
 • We lanceren de applicatie ‘FixMyStreet’ die burgers toelaat problemen in het openbaar domein te melden aan de gemeente: losliggende stoeptegels, beschadigd straatmeubilair, een flikkerende straatlamp,…

 

Dienstverlening aan de burger

 • Efficiënte communicatie met de burger
  • Bij de gemeentelijke diensten en via de gemeentelijke website en het infoblad
  • De website van de gemeente Lede www.lede.be is aan een hernieuwing toe
 • Digitale dienstverlening/E-loket: verdere uitbreiding, beveiligd en gebruiksvriendelijk
  • Digitale inschrijvingen bij bvb. kinderopvang
 • E-loket voor ondernemers: begeleiding inzake bedrijfshuisvesting, steunmaatregelen en attesten, premies, vergunningen en andere reglementering
 • Optimalisering van het informaticasysteem van de gemeente met het oog op de integratie van het OCMW
 • We herbekijken de openingsuren van de gemeentelijke diensten
  • Evaluatie bij gemeentediensten en OCMW-diensten
  • Burgerzaken open tot 20 uur i.p.v. 19 uur
  • Bibliotheek: ook open op vrijdagnamiddag
 • We maken een oplijsting van alle ‘producten’ die de gemeente aanbiedt en rationaliseren
 • De uitlening van gemeentelijk materiaal dient eenvormig en duidelijk te zijn
 • Bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen (voor mindervaliden en kinderwagens)
 • We voeren een algemeen telefoonnummer in: 053 80 9340
 • We zetten in op optimalisering en coördinatie van alle diensten van de gemeente

 

Lokale economie

 • We ondersteunen en versterken de lokale economie door in te zetten op duidelijke communicatie, administratieve vereenvoudiging en digitalisering.

 

Cultuur, erfgoed, sport

 • De gemeente organiseert een cultureel aanbod dat een grote meerderheid van onze inwoners kan aanspreken maar ondersteunt en laat ook ruimte voor initiatieven vanuit het verenigingsleven
 • Erfgoed dient te worden opgenomen als een volwaardige bevoegdheid in het nieuwe schepencollege
 • Markizaatsite ontwikkelen tot een erfgoedsite met culturele uitstraling en toeristisch potentieel waarbij de lokale economie (horeca) wordt aangezwengeld. Het evenementenplein biedt tal van mogelijkheden voor publieksactiviteiten.
 • Publieksontsluiting Sint-Martinuskerk: de restauratie van het belangrijkste beschermde monument in onze gemeente geeft de kans om verleden en toekomst van de Sint-Martinuskerk in de kijker te zetten.
 • In het kader van de uitvoering van het kerkenbeleidsplan en de geplande nevenbestemmingen in de kerken van Impe, Smetlede en Wanzele, zetten we in op ons religieus en cultureel erfgoed.
 • We blijven investeren in kwaliteitsvolle sportinfrastructuur
 • We bekijken de opportuniteit die het RUP Recreatie in Smetlede ons biedt om een multisportterrein aan te leggen

 

Dierenwelzijn

 • We zetten informatie- en sensibiliseringscampagnes op rond dierenwelzijn. We overleggen met de landbouwsector en voorzien informatiecampagnes op scholen.
 • We voeren een permanente sterilisatieactie in, in overleg met de sector van dierenartsen en vrijwilligers voor zwerf- en huiskatten. Op die manier kunnen we de zwerfkattenpopulatie enigszins indijken.
 • We coördineren het lokale beleid rond dierenwelzijn door die bevoegdheid expliciet op te nemen in het schepencollege.

 

Burgerzaken

 • Retributie invoeren vreemdelingenkaart: we voeren een lokaal retributierecht in voor de aflevering, verlenging, vervanging of hernieuwing van verblijfskaarten voor asielzoekers, erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden. Die retributie levert 50 euro op, maximaal één keer per jaar. Wij vinden dit als N-VA niet meer dan logisch: ook eigen inwoners betalen voor de aflevering van hun identiteitskaarten of internationale reispaspoorten.